Back
 

HAHIRIWE ABO

          Hahiriwe abaremesha amahoro

          Hahiriwe abaremesha urukundo

          Hahiriwe abaremesha amahoro

         Hahiriwe abaremesha ubumwe

Hahiriwe abo bagira neza

Bafise ingabirano itazohera namba

Hahiriwe abo banyakigongwe

Bo bafise itunga ritazokwamburwa

Hahiriwe abo bagira neza

Bama bafasha aboro aho bari

Ntibashake kwama bigungirako

Bagakunda gusabikanya

 

Hahiriwe abavyeyi bipfuza ko

Twe bibondo vyabo (ko) tubaho neza

Turonke amahoro tubane mu bumwe

Urwango rucibwe umugani

Urukundo amahoro n'ubumwe

N'itunga ridasumwa ridashumbushwa

Ritakaye hasi ntibatora, yooh

Dukwiye kuribungabunga

         Hahiriwe abaremesha amahoro

         Hahiriwe abaremesha urukundo

         Hahiriwe abaremesha amahoro

         Hahiriwe abaremesha ubumwe

Hahiriwe abo hahiriwe abo

Hahiriwe abo bavyeyi bacu

Hahiriwe abo hahiriwe abo

Hahiriwe abo bagira neza

         Hahiriwe abaremesha amahoro

         Hahiriwe abaremesha urukundo

         Hahiriwe abaremesha amahoro

         Hahiriwe abaremesha ubumwe

 

 Back

B.O Prod. All Rights Reserved